Loading....

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Aktiv Natur Velvære (ANV) er hjemmehørende ved Bildsø Strand, der med sin vestvendte kyst mod Storebælt er præget af vejr- og især vindforhold.
Kysten er i særlig grad præget af pålandsvind fra vest, der kan medføre relativt høje bølger med risiko for kæntring til følge. Andre dage er præget af fralandsvind fra øst, der kan give meget stille vand; men som samtidig kan betyde en risiko for at drive til havs for den uerfarne roer.
Kysten byder også på stille og roligt vand, god mulighed for motion med meget betagende naturoplevelser og mulighed for at opleve marsvin, enestående solnedgange og et varieret fugleliv langs kysten, der veksler mellem fin sandstrand, skov og skrænter.
I disse varierende naturforhold er det en oplevelse at sejle kajak; men samtidig er det nødvendigt, at den enkelte sejler er opmærksom på egne evner, udstyrets beskaffenhed og ikke mindst vejret.
Både Aktiv Natur Velvære og DKF arrangerer løbende kurser for at øge sikkerheden til søs, og fra ANVs bestyrelse skal der lyde en stor opfordring til at tilmelde sig disse kurser.
Det er således foreningens ønske, at kajaksejlads skal foregå under sikre forhold og følgende bestemmelser skal ses som minimum for den enkelte roer.

Det skal understreges, at det til enhver tid er den enkelte roers ansvar at sejle kajak og, at Aktiv Natur Velvære på ingen måde kan drages til ansvar for hændelser i forbindelse med kajaksejladsen, jvnf. foreningens vedtægter §3.3.

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Aktiv Natur Velvære.
Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF’s sikkerhedsbestemmelser og er tilpasset lokale forhold.
Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på søer, kanaler, åer og havet
● som sker til og/eller fra klubbens anlæg
● i klubbens arrangementer, herunder klubture
● hvor klubbens kajakker anvendes.
Bestemmelserne gælder ikke ved stævner med sikkerhedsforskrifter i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser.
Bestemmelserne gælder både for klubbernes medlemmer og deres gæster.

§3.1 Roning generelt.
Enhver roer har selv ansvaret for sikkerheden ved al roning – herunder, at vedkommendes færdigheder og benyttet udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarligt og svarer til de forhold, som roningen foregår under.
For al roning gælder som minimum:
Inden roning skal roeren:
● kende vejrudsigten for turen
● skrive sig ind i klubbens roprotokol
Under roningen skal roeren:
● bære beklædning, der er tilpasset de aktuelle forhold
● bære en CE­mærket (typegodkendt) svømme­ eller redningsvest i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser
Efter roningen skal roeren:
● skrive sig ud i klubbens roprotokol
● gøre opmærksom på sikkerhedsmæssige defekter, som opdages ved klubbens materiel
● indberette eventuelle sikkerhedsmæssige hændelser

§3.2 Roning i dagligt rovand
Dagligt rovand er ud fra Bildsø Strand i Storebælt i en afstand indtil 300m fra bredden eller kysten – i syd afgrænset af Tude Å og i nord afgrænset af Mullerup Havn
● Der roes generelt ikke ved vindstyrke over 8 m/s.

§3.3 Roning i andre farvande og på åbent vand
Roning i forenings kajakker uden for dagligt rovand skal på forhånd aftales med formanden eller med kajakansvarlig, og roeren skal medbringe det nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr, som bl.a. kan omfatte dækken (spraydeck), pumpe eller øse, kompas og mobiltelefon, pagajflyder (paddlefloat).
I øvrigt, afhængig af vejr og lokale forhold:
● medbringe et kort over området
● have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af fx havnemole, skrænter eller klipper.
● medbringe reservepagaj eller ­paddel, nødblus og slæbetov
● have aftalt hjemkomst­ og/eller kontakttider med en pårørende.
Ved klubbens roning i grupper uden for det daglige rovand skal der være udpeget en turleder. Turlederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, hvis anvisninger skal følges. Den enkelte roer har dog ansvaret for at sige fra, hvis roningen tegner til at overstige den pågældendes færdigheder.

§4.1 Roning under instruktion
Ved ro­instruktion arrangeret af klubben eller af DKF, eller DGI kan instruktøren fravige disse bestemmelser, når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen. Det forudsætter dog at instruktøren er uddannet som DKF, eller DGI-instruktør.
Ved instruktion skal instruktøren medbringe en mobiltelefon i vandtæt hylster og førstehjælpsudstyr.

§4.2 Roning i vinterhalvåret
Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra sommertid slut til sommertid start. – Foretages aldrig alene og kun af roere der har IPP2 eller lignende færdigheder.
Ved roning i vinterhalvåret skal roeren bære våd­ eller tørdragt og roeren skal medbringe et komplet sæt skiftetøj pakket vandtæt, tilgængelig mobiltelefon samt varm drik og relevant forplejning.

§4.3 Roning i mørke
Roning før solopgang eller efter solnedgang er mørkeroning.
Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk.

§4.4 Roning i områder med væsentlig erhvervstrafik
Roning i og forbi havne og kryds af sejlrender med erhvervstrafik skal ske med særlig opmærksomhed og i samlet flok.

§4.5 Roning med gæster
Roere, der ikke er medlem af klubben, ror som gæster. Det skal ske under opsyn af et medlem af foreningen, som er vært. Der kan kun medtages én gæst pr. medlem. Af hensyn til vores ansvarsforsikring må ingen medlem uden min IPP2 niveau, eller tilsvarende færdigheder og erfaring medtage gæster. (det er her vi har et erhvervsmæssigt ansvar, iht. De nye sikkerhedsbestemmelser efter Præstø ulykken. Dette ansvar er vi dog dækket af for via vores medlemskab i DGI og i DKF- så længe vi overholder betingelserne.)
Ved indskrivning i klubbens roprotokol skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

§4.6 Roning med personer med handicap eller sygdomme
Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre medlemmer. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.

§4.7 Roning med børn og unge
Børn og unge under 18 år kan kun deltage ved kajakroning ifølge med de forældre de er indtegnet som medlem under.
ved selvstændig roning, være i stand til at svømme mindst 600 m og altid ro sammen med et voksent medlem over 18 år.
Ved medtagning af mindre årige som passager i en toerkajak, hvor den ene forælder betinges at være roer. Er forælderen ansvarlig for at kunne bjærge sit barn min. 100 m.

Bestyrelsen udpeger en kajakansvarlig, som skal varetage sikkerheden ved roningen i klubben. Det er den kajakansvarliges opgave:
● at indstille ændringer i klubbens sikkerhedsbestemmelser til bestyrelsen.
● at sikre, at nye medlemmer orienteres om klubbens sikkerhedsbestemmelser og om de risici, der kan være ved at ro kajak.
● at anspore til at klubbens medlemmer vedligeholder sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder deres svømmermæssige færdigheder.
● at foreningens kajakudstyr passes.
● at ulykker og nærved­ulykker indberettes til DKF’s ulykkesdatabase.
Den kajakansvarlige kan:
● nedlægge forbud mod anvendelse af kajakker, som er i uforsvarlig stand.
● i konkrete tilfælde og med begrundelse forbyde roning eller give dispensation fra sikkerhedsbestemmelserne.
● opstille særlige sikkerhedsbestemmelser, gældende for et eller flere medlemmer.

Turlederen (normalt den kajakansvarlige) skal altid sikre sig, at der er en erfaren roer der tager sig af de langsomste roere – og at dette meddeles deltagerne på turen inden start.
Det er hensigtsmæssigt, at man holder sammen når man er ude at ro – specielt når der er mange deltagere (>10). Så sørg for at:
Du ikke kommer for langt bagud, I så fald skal du give en melding (råb eller fløjte) til de nærmeste, så de kan vente og samle op.
Du ikke kommer for langt foran – uden nærmere aftale med bagtroppen.
Du ikke kommer for langt fra land (vandet er lige så vådt – og godt at ro i 100 meter fra kysten, som 300 meter ude). Specielt under fralandsvind bør man altid ro tæt op ad kysten.
Du ikke kommer for tæt ind på land, så kajakken risikere at støde på stor sten.
HOLD SAMMEN – det er meget hyggeligere når man er inde for tale/hørevidde af hinanden. (eks. 10 -15 meter).

Når der er mange ude at ro hvor de romæssige færdigheder er væsentligt forskellige, kan det være hensigtsmæssigt at man deler sig op i hold for at alle får et udbytte ud af turen. Langsom/hygge tempo – mellem tempo – hurtig tempo. Man bør i så fald holde sammen på de hold man er sat på. Alle hold sejler som udgangspunkt i samme retning – og mod vinden ud, og med vinden hjem. Med mindre turen har et specifikt mål.
Turlederen (normalt den kajakansvarlige) holder mandtal på de roere som deltager. Samt sikre at der er erfarne roere som ”gruppeledere” inden for de grupper man eventuelt har truffet beslutning om at ville danne. Denne gruppeinddeling meddeles deltagerne inden start, så de enkelte selv ud fra sit niveau, kan vælge hold.

Hver torsdag i sæsonen er der fælles roning – når vejret tillader. Der rundsendes en sms besked til medlemmer tilmeldt denne ordning. Her gives besked om hvorvidt vejret den pågældende dag er til kajakroning. Man bedes KUN give tilbagemelding på sms beskeden, hvis man deltager. Så turlederen ved hvor mange der er med på turen. (så det samme antal også kommer hjem igen). Såfremt et ”torsdagvejr” betinger en aflysning, kan der eventuelt meldes ud om roning en anden dag (eks. onsdag eller fredag), hvor vejrudsigten er mere gunstig.

Vi mødes kl. 19.00 på stranden med kajakkerne klar, ud for Toiletbygningerne ved Bildsø Strand. Det vil sige, medlemmer der skal låne kajakker møder frem ved vores kajakcontainer ved feriekolonien kl. 18.30.
Hvis du ikke selv har kajak, gælder først til mølle princippet med hensyn til lån af foreningens kajakker. Kom i god tid så du kan nå at klargøre grejet.

Ved slutningen af sæsonen, hvor det bliver tidligere mørkt vil mødetidspunktet normalt blive fremrykket.

Det er ved torsdags roningen det gælder om at få erfaring som kajakroer, så man kan blive i stand til eventuel at ro alene. Men man bør dog altid ro mindst to personer sammen, så man kan hjælpe hinanden, hvis uheldet skulle være ude.
Mød op og få del i disse herlige og hyggelige turer. Der er både mulighed for intens romotion, samt stille hyggeroning med tid til god kammeratlig snak.

Ved torsdagsroningen kan der ikke medtages personer som ikke har roet kajak før, da dette vil gå ud over øvrige deltager ved fællesroningen. Nye henvises til at deltage i de arrangerede introduktionskurser som eks. IPP1, der løbende arrangeres gennem sæsonen.

Foreningens kajakker er ikke baseret på udlån til familie og venner i forbindelse med eksempel ferier og festlige lejligheder. Her henvises til lokalområdets kommercielle kajakudlejere (eks. Dyssegården og cirkus Is))
Klubbens kajakker udlånes kun til medlemmer og på følgende vilkår:
Inden udlån indskriver låner sig i logbogen – kajakkens tilstand inden lån anføres. Ligesom udstyr og kajakkens tilstand efter lån SKAL noteres. Ved skader på kajak og udstyr oplyses dette endvidere til den Kajakansvarlige, eller en i bestyrelsen.

Udlån til unge under 18 år, kan kun ske sammen med barnets forældre.

Kajakker kan reserveres op til 2 uger før brug. Kajakker udlånes normalt kun for én dag ad gangen baseret på roning i farvandet ud for Bildsø skov/Storebæltskysten. Reservation foretages hos den Kajakansvarlige. Brug af kajak uden for ovennævnte farvand kan kun ske efter nærmere aftale med den kajakansvarlige, eller foreningens formand.

Pris: 75,00 kr. pr. kajak pr. dag. Ved længere turer aftales pris og vilkår med den kajakansvarlige. Der kan dog betales et engangsbeløb på kr. 300,- for rettigheden til at låne kajak hele sæsonen.

Betaling foretages direkte til Klubbens konto i SYDBANK reg. nr.0570 konto 573-04-27397, med en bemærkning om hvad indbetalingen omfatter.

Anvendelse af klubbens kajakker sker på eget ansvar.

Låner har erhvervet sig et rimeligt kendskab til kajakroning og sikkerhed på vandet, fx gennemført kajakkursus i Dansk Kano og Kajakforbund eller tilsvarende, deltaget i klubbens egne kajakkurser eller på anden måde tilegnet sig kajakerfaring.

Kun meget erfarne kajakroere må/bør ro alene.

Låner afleverer udstyr i samme stand – Det vil sige i rengjort stand samme dag som udleveret. Evt. skader, defekter, m.m. udbedres så vidt muligt selv, eller indberettes straks ved afleveringen til bestyrelsen i det omfang låner ikke selv er i stand til at udbedre defekten.

Såfremt kajakken henlægges under lån, SKAL pagaj og løst udstyr medtages, da det ellers kan friste svage sjæle.

Inden lån af kajak skal man vurderer diverse risikofaktorer, som kan læses på ”Risikovurderingsskemaet”, ophængt i kajakcontaineren og i logbogen. Endvidere anbefales det at lånere orienterer sig på www.soesport.dk – omkring Sikkerhed i fritidsfartøjer, hjælp og assistance – Himmel og hav – Kulde – Lov og ret på vandet.

Som forening med et ansvar for både vores medlemmer og vores udstyr, er vi nødt til at skelne mellem uerfarne og erfarne roer, for herigennem at give den enkelte en vis ret til at benytte vores udstyr og eventuelt at kunne ro alene, afhængig af den enkeltes kompetence til at kunne ro og håndtere grejet.

Selv om man har gennemgået et IPP2 kursus, som normalt regnes som ”kajak kørekort”, så kan man nødvendigvis ikke betragtes som en erfaren roer. Da det er meget individuelt hvor hurtigt den enkelte tilegner sig færdigheder og sikkerhed i at kunne ro. Men normalt må man forvente at skulle ro med sammen med andre, mange gange og mange kilometer, før det hele sidder i rygmarven og man dermed kan betragtes som ”erfaren roer”.

Da vi i Aktiv Natur Velvære primært har voksne medlemmer, som vi betragter som fornuftige og ansvarlige personer, har vi valgt at lade den enkelte selv vurder sit niveau og dermed selv vurdere om man er sikker nok til at kunne ro alene og er sikker nok til at kunne medtage en evt. uerfaren medlem, eller gæst.

§9.1 Find dit niveau.
Når vi er mange ude at ro sammen, kan det være hensigtsmæssigt at dele os op i grupper afhængigt af hvor hurtigt man roer. Men da det kan være svært for den enkelte umiddelbart at vurdere ens ro hastighed – specielt i forhold til andre, vil det være formålstjeneligt at finde en fælles målestok for dette.

Derfor vil der fremover i ro sæsonen blive opsat et par mærkebøjer med en afstand på 2,5 km afstand. Start/slutbøjen afsættes ud for vores afsætningssted ved flagstangen til Bildsø strand. 2,5 km bøjen ca. ud for en større stenhøfte i vandet, der befinder sig ca. ud for vejkrydset Panvej/Pallasvej ved Drøsselbjerg Nordstrand.

Når man tester bør man ro i det tempo man mener at kunne holde til, ved vedvarende roning i ca. en times tid. Det vil sige hverken forceret eller for afslappet. Man starter tidstagningen ved start/slutbøjen og stopper, når man har rundet 2,5 km bøjen og har nået start/slutbøjen ved Bildsø strand igen.

Det skal præciseres, at denne ”test” absolut er frivillig og ikke er noget der kontrolleres, eller bliver registret nogen steder. Det er et tilbud til den enkelte om at teste sig selv og sit ”hastighedsniveau”, så man selv kan finde ind på det rigtige hold.

Man bør kun foretage testen i relativt roligt vand, da vindforhold har en markant indflydelse på hastigheden. Eventuelt kan man foretage testen flere gange under forskellige vindforhold for at komme frem til en middelhastighed for sin ”normal march tempo”.

Hastigheden findes som følger:
Eksempel 1: Tidsmåling over 5 km = 30 min. 30/5 = 6 min pr km. Svarer til 60/6 = 10 km pr. time.
Eksempel 2: Tidsmåling over 5 km = 45 min. 45/5 = 9 min pr.km. Svarer til 60/9 = 6,7 km pr. time.

Forenklet skema for hastighedsvurdering:

5km tid
Tidsinterval i min.
Ca. km/time Niveau
T > 100 min. H < 3 km/time 1
72 < 100 min. 3 – 5 km/time 2
43 < 72 min. 5 – 7 km/time 3
T > 43 min. H > 7 km/time 4

– Alle nøglebrikker er Aktiv Natur Velværes ejendom og kan kun udleveres til medlemmer af Aktiv Natur Velvære. Ved udlevering af nøglebrik indbetales et depositum på kr. 300.

– Nøglebrikken er streng fortrolig og må ikke udleveres til andre.

– Nøglebrikken må ikke mærkes således, at den kan sættes i forbindelse med Aktiv Natur Velvære eller kajakcontaineren.

– Bortkommer nøglebrikken skal dette omgående meddeles til Aktiv Natur Velvære, så nøglebrikken så hurtigt som muligt kan gøres inaktiv.
Når kajakcontaineren forlades – for at ro kajak, efter afsluttet kajaktur osv.

– skal lyset slukkes og containeren skal låses. Vær opmærksom på, at låsen først er lukket korrekt, når den lodrette pal ikke længere kan hives ned.

– Ved medlemskabets ophør skal nøglebrikken leveres tilbage til Aktiv Natur Velvære. Hvorefter det indbetalte depositum kr. 300 tilbagebetales.

– Ved misbrug af nøglebrikken i henhold til nærværende regelsæt, vil nøglebrikken blive gjort inaktiv og forlangt tilbagelevereret til Aktiv Natur Velvære. Afleveres nøglebrikken ikke, vil det indbetalte depositum tilfalde Aktiv Natur Velvære.

– Hvis Aktiv Natur Velvære lider tab på grund af, at modtager af en nøglebrik, ikke overholder ovenstående eller på anden måde opfører sig uforsvarligt ved brug af kajakcontaineren eller tilhørende kajakker og udstyr, hæfter medlemmet (evt. via dennes forsikring) personligt.

Back To Top